Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Vi jobber med en ny hjemmeside. Denne hjemmesiden er derfor ikke oppdatert. Ny hjemmeside forventes å være på luften ganske snart. Ta direkte kontakt dersom det er spørsmål.

Temark, Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS, ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i 31 kommuner og       3 fylkeskommuner i Aust- og Vest-Agder og Telemark. Kontrollutvalgene skal  føre tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, jf. kommuneloven § 77 nr. 1.

Sekretariatet bistår kontrollutvalgene med blant annet:

  • saksforberedelse og utredning av saker som skal behandles
  • oppfølging av kontrollutvalgets vedtak
  • oppfølging av vedtak i kommunestyre/fylkesting
  • praktiske sekretariatsfunksjoner
  • bindeledd mellom revisjon, administrasjon og kontrollutvalg
  • valg av revisjonsordning

Aktuelt/Nyheter

Representantskapsmøte 27.11.19  kl 12:30 i Kristiansand.

Vårkonferansen 2019

Vi får blant annet besøk av Riksrevisor Foss og Harberg, nestleder av kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Se vedlagt program. Vårkonferansen 2019

les mer

Temarks Vårkonferanse 2018

Temark arrangerte årets vårkonferanse i Kristiansand 19.04.18. På programmet sto viktige temaer som ny kommunelov, hvordan sikre god samhandling mellom kontrollutvalget og politisk- og administrativ ledelse og sist men ikke minst åpenhet i forvaltningen – Reglene om...

les mer

Demokratiske verdier – debatten må tas i det offentlige rom!

Et demokrati er når det legges til rette for at innbyggere har reel innflytelse på eget lokalsamfunn. Det er flere nivåer av folkestyre, og alle nivåer er avhengig av tillit fra folket. En kommune er avhengig av tillit når de forvalter store verdier på felleskapets...

les mer