Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Temark, Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS, ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i 31 kommuner og       3 fylkeskommuner i Aust- og Vest-Agder og Telemark. Kontrollutvalgene skal  føre tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, jf. kommuneloven § 77 nr. 1.

Sekretariatet bistår kontrollutvalgene med blant annet:

  • saksforberedelse og utredning av saker som skal behandles
  • oppfølging av kontrollutvalgets vedtak
  • oppfølging av vedtak i kommunestyre/fylkesting
  • praktiske sekretariatsfunksjoner
  • bindeledd mellom revisjon, administrasjon og kontrollutvalg
  • valg av revisjonsordning

Aktuelt/Nyheter

Demokratiske verdier – debatten må tas i det offentlige rom!

Et demokrati er når det legges til rette for at innbyggere har reel innflytelse på eget lokalsamfunn. Det er flere nivåer av folkestyre, og alle nivåer er avhengig av tillit fra folket. En kommune er avhengig av tillit når de forvalter store verdier på felleskapets...

les mer

Søgne kommune

Lovbrudd avdekket i Søgne kommune Søgne kommune brøt loven to...

les mer

NDLA – bekymringsmelding til Økokrim

Ber Økokrim etterforske offentlig læremiddelselskap To kontrollutvalg vil sende bekymringsmelding til Økokrim etter avsløringene rundt NDLA. - Det er snakk om store penger og bekymringsverdige dobbeltroller, sier kontrollutvalgslederen i Telemark fylkeskommune. Mange...

les mer