Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Temark, Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS, ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i 31 kommuner og       3 fylkeskommuner i Aust- og Vest-Agder og Telemark. Kontrollutvalgene skal  føre tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, jf. kommuneloven § 77 nr. 1.

Sekretariatet bistår kontrollutvalgene med blant annet:

  • saksforberedelse og utredning av saker som skal behandles
  • oppfølging av kontrollutvalgets vedtak
  • oppfølging av vedtak i kommunestyre/fylkesting
  • praktiske sekretariatsfunksjoner
  • bindeledd mellom revisjon, administrasjon og kontrollutvalg
  • valg av revisjonsordning

Aktuelt/Nyheter

Ny nettside

Den nye nettsiden er nå offentlig. Møtedokumenter vil bli publisert etterhvert og dokumenter blir lagt ut fortløpende. Alt er med andre ord ikke helt klart, men vi jobber med saken. Ta kontakt dersom spørsmål.

les mer