KONTROLLUTVALG

Hva er og gjør et kontrollutvalg?

 

Kontrollutvalget er kommunestyrets/fylkestingets redskap for å føre løpende kontroll og
tilsyn med forvaltningen. Utvalget velges av kommunestyret/fylkestinget.

Kontrollutvalget kan i prinsippet behandle ethvert forhold ved kommunens
virksomhet. Dette gjelder så fremt utvalget ikke overprøver politiske prioriteringer eller den politiske
hensiktsmessigheten av et vedtak. Det er viktig å presisere at kontrollutvalget ikke er
kommunens/fylkeskommunens klageorgan.

Kontrollutvalgets kontroll- og tilsynsfunksjon skal være et virkemiddel for at:

 • kommunen/fylkeskommunen når sine mål
 • regelverket etterleves
 • etiske hensyn ivaretas
 • innbyggernes tillit til kommunen/fylkeskommunen styrkes

Kontrollutvalget ivaretar sitt kontroll- og tilsynsoppdrag blant annet ved å:

 • påse at kommunens/fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.
 • påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.
 • påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon.
 • påse at det føres kontroll med interesser i selskaper m.m.
 • avgi uttalelse om kommunens årsregnskap
 • utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
 • rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller

Kommunestyret kan pålegge kontrollutvalget å gjennomføre tilsyns- og kontrolloppgaver.