Om oss

Temark, Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS, er et interkommunalt selskap etter IKS-loven. Våre eiere er 31 kommuner og 3 fylkeskommuner i Aust- og Vest-Agder og Telemark.

Selskapsavtale

Representantskapet

Formålet med selskapet er å utøve sekretariatsfunksjon for deltakernes kontrollutvalg, slik det fremgår av kommuneloven og forskrifter om kontrollutvalg. Selskapet kan også utføre oppdrag for andre kommuner og fylkeskommuner.

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 20
Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller de som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon.Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen, kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen. Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet.

Administrasjon

Selskapet er lokalisert i Bø med 4 ansatte og i Arendal med 3 ansatte:
Daglig leder Line Bosnes Hegna
Rådgiver Beate Marie Dahl Eide
Førstekonsulent Marianne Lundeberg
Rådgiver Ingebjørg Liland
Rådgiver Benedikte Muruvik Vonen
Rådgiver Alexander Etsy Jensen
Rådgiver Sander Haga Ask

Styret
Styret består av tre valgte representanter fra fortrinnsvis alle tre fylkene.
Jørund Ruud, leder – Telemark og KS Telemark
Irene Solli, nestleder – Vest-Agder
Dag Eide,medlem – Aust-Agder

Styrets funksjonstid er på fire år.