Et demokrati er når det legges til rette for at innbyggere har reel innflytelse på eget lokalsamfunn. Det er flere nivåer av folkestyre, og alle nivåer er avhengig av tillit fra folket.

En kommune er avhengig av tillit når de forvalter store verdier på felleskapets vegne. Tillit bygges gjennom god praksis. Gjennom kvalitet på tjenester, saksbehandling og myndighetsutøvelse kan kommunen bygge opp et godt omdømme som sikrer demokratiske grunnverdier. Denne tilliten styrkes ved åpne, lovlige og etterprøvbare beslutningsprosesser, og svekkes når det motsatte skjer.

Kommunelovens formål er å legge til rette for en tillitsskapende forvaltnings som bygger på høy etisk standard. Det er derfor svært viktig at loven følges og respekteres av både politikere og administrasjon.